ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА – КАКВО, КОГА и КАК да НАПРАВИМ

Едно от нещата, с които никога не се свиква в бизнеса, това са трудовите злополуки. Освен с нещастие и болка, те са съпътствани със сериозно количество стрес, напрежение, документи и проверки.
Голяма част от работодателите смятат, че това при тях е невъзможно да се случи, че са взети всички мерки, че си познават персонала и не допускат, че техен служител ще предприеме съдебни действия срещу тях, но... повярвайте ми, това не е така.
По ведоми и неведоми (финансово стимулирани) пътища, хищни адвокати, специализирали се в „лов на инциденти и нещастия”, разбират изключително бързо за възникнали злополуки, катастрофи или аварии. Издебват пострадалите още в лечебните заведения, обработват ги да заведат иск, а вие сдобивате с дело по чл. 200 от КТ (който най-общо гласи, че сте без вина - виновен, заради качеството ви на РАБОТОДАТЕЛ), или чл.201 от КТ, (който е една идея по-благосклонен към вас). Следва запор на банкови сметки, фирмено имущество и още куп неприятности.
В следващите редове, ще споделя собствен опит, който се надявам да бъде полезен, защото произтича от реалната практика.
Трудова злополука, е всеки инцидент на работно място, при който има настъпило увреждане на здравето на работник или служител по време на работа или на територията на дружеството. За ТЗ се приема и инцидент, настъпил по обичайния маршрут на служителя, отиващ или се прибиращ от работа, в рамките на час преди или след работно време.
Когато има инцидент по обичаен за работника маршрут извън работно време – снемете му обяснения какво точно се е случило и директно си подайте декларацията за ТЗ в НОИ. Образци има на сайта им. Документацията по декларирането на ТЗ включва: трудов договор, длъжностна характеристика, обяснения от претърпелия злополука, обяснение от лицето оказало първа помощ, обяснение от пряк ръководител, документ за проведен инструктаж по БХТ, протокол от полиция или медицински документ (болничен лест), заповед за разследване на ТЗ и протокол от комисията, която е провела разследването, както и регистър на трудовите злополуки, който всяка фирма трябва да има. Тези документи, трябва да бъдат подадени в сектор „Трудови злополуки” на НОИ в срок 5 календарни дни от узнаването за злополуката. В подобен случай, срещу вас няма да има образувано одминистративно производство, а в НОИ служебно ще придвижат преписката.
При възникване на инцидент в работно време, нещата стоят по съвсем различен начин и действията ви трябва да вървят в следната последователност:
- Оказвате първа помощ на пострадалия (всяка смислена Служба по трудова медицина трябва да предостави „Правила за първа долекарска помощ”, както и да обучи представители на персонала да ги прилагат);
- Ако състоянието на пострадалия не е тежко, транспортирате го до медицинско заведение или здравен пункт;
- Ако работникът е пострадал сериозно – свържете се със 112 и потърсете помощ. В този случай, освен линейка, на мястото на инцидента ще се появи полиция и по-късно представители на Инспекция по труда. Това са рутинни действия, които не бива да ви тревожат – такъв е протоколът за действие, а те го спазват. На място ще ви бъдат изискани описаните по-горе документи, както и правилник за вътрешен трудов ред, график или присъствена форма, инструктажни книги, договор със СТМ, оценка на риска на работното място, както и протоколи от измервания на факторите на работна среда и копие от валидна полица за Застраховка трудова злополука, ако персоналът ви попада в категориите за задължително застраховане. Всяка институция, независимо една от друга, снема обяснения за инцидента от пострадалия, лицето оказало първа помощ, представляващия дружеството и свидетели на инцидента. От Инспекция по труда ще ви бъде връчена призовка, в която се описват документите, от които имат нужда, за да установят има ли нарушение на нормативната база, касаеща КТ и ЗЗБУТ. Това са рутинни дейности, не са форма на репресия.
От вашите последващи действия, до голяма степен зависи дали ще се сдобиете с още по-големи неприятности и сериозни последствия, или нещата ще приключат с административен финал.
ПЪРВА СТЪПКА: задължително уведомете СТМ, която обслужва дружеството ви.
ВТОРА СТЪПКА: със заповед създайте комисия, която да разследва инцидента. Представител на СТМ задължително участва в състава на комисията. Разследването документирайте в протокол, подписан от всички членове на комисията. Идеята на това разследване е да добиете реална представа, какво се е случило, както и защо се е случило.
Ако установите, че пострадалият САМ, поради невнимание, небрежност или в нарушение на инструкция, указание или разпоредба е причинил увреждането си – потърсете ни.
ТРЕТА СТЪПКА: съвместно със СТМ, която обслужва дружеството комплектовайте документите по призовките и ги представете, като към тях прибавите и материалите от вътрешното разследване, което сте провели.
ЧЕТВЪРТА СТЪПКА: ако сте установили обективни обстоятелства, превръщащи инцидента в трудова злополука – декларирайте я в срок от 5 календарни дни в НОИ.
Ако в хода на проверката от Инспекция по труда, те установят данни за наличие на трудова злополука – ще сезират НОИ за провеждане на съвместно разследване, което обикновено завършва с протокол и разпореждане.
Ако проверките от институциите не установят ваша вина – взаимоотношенията ви с държавата са приключени.
ОБАЧЕ... съществуват редица „адвокати-ловци” на пострадали от катастрофи, злополуки и т.н. хорски нещастия, които започват да склоняват потърпевшите да завеждат дела за обезщетение. Хората се изкушават, започват искрено да вярват, че вие сте тази гад, която е виновна, в резултат на което се сдобивате с иск за сериозна сума, респективно със запор на сметките ви. По-неопитните „ловци на нещастия”се обаждат да ви изнудват за пари, а по-обиграните си осигуряват обезпечителна заповед и вие се оказвате с блокирана от ЧСИ сметка.
Разбира се, при възникване на казуси от подобен характер – винаги може да се обърнете към нас – нашият екип представлява компетентна и добре организирана защитна линия.
Бъдете здрави!

Вашият коментар