Workforce
Performance Management

Контрол На Достъп И Позициониране
На Персонала

Workforce performance management

WPM е иновативен, високо-технологичен, многофункционален продукт, без аналог на пазара, функциониращ на база хардуерни и комуникационни компоненти, управлявани от гъвкав web-базиран софтуер. Системата представлява цялостно решение, свързано с оперативното и админстративно управление на персонала на всяка една компания. Основното предимство, което WPM предоставя на своите потребители, е възможността за получаване на незабавна и напълно достоверна информация относно:

Продуктът автоматично установява кой, колко време е бил на дадено работно място – това дава информация за неговата ефективност, качество на работа, количество свършена работа:

Продуктът установява престой на служители в съблекални, помещения за почивка, хранене, пушене, и т.н., автоматично ги интегрира в матрица, регламентираща вида почивки, които даден служител има право да ползва и подава информация за надвишаването им;

Елиминира човешкия фактор при водене на присъствени форми - системата автоматично попълва присъствените форми, респективно допълва и актуализира графиците за работа - осигурява огромна икономия на време на всеки мениджър, водещ присъствията на персонал;

Моментално установяване отсъствия на служители;

Ускоряване, обективизиране, цифровизиране и улесняване на документооборота, касаещ персонала;

Липса на възможност за умишлено манипулиране на отработени часове;

Прекратяване на възможността за чекиране с чужда карта, или регистриране на няколко такива от едно лице – системата прехваща съвместното движение и регистрация на повече от една карта на едно и също работно място, по едно и също време и подава сигнал към администратор;

Продуктът осигурява обективна информация за реално отработено време;

Избягване на неясноти при вътрешно-фирмено командироване на персонал от цех в цех или в друг обект на фирмата;

Осигуряване на достоверна информация при всякакви казуси, включително трудови злополуки;

Продуктът дава реална информация за реакцията на технически екипи при аварии, продължителност на ремонти, престои на машини;

Системата обработва данни, улесняващи планирането на потребност от персонал, посредством ”анализ натовареността на работното място”;

Продуктът може да осигури сравнителен анализ на данни, чрез който да бъде предварително известен необходимият брой персонал за производството на различни обеми продукция;

WPM улеснява значително изясняването на ситуации с допуснат брак и прецизирането на бригадна или персонална отговорност;

Продуктът повишава значително нивото на сигурността в обектите, в които е монтиран, тъй като освен установяване точното местоположение на физическо присъствие на даден служител, позволява дефиниране на права за достъп до отделни зони и/или помещения.

Продуктът автоматично установява кой, колко време е бил на дадено работно място – това дава информация за неговата ефективност, качество на работа, количество свършена работа:

Продуктът установява престой на служители в съблекални, помещения за почивка, хранене, пушене, и т.н., автоматично ги интегрира в матрица, регламентираща вида почивки, които даден служител има право да ползва и подава информация за надвишаването им;

Елиминира човешкия фактор при водене на присъствени форми - системата автоматично попълва присъствените форми, респективно допълва и актуализира графиците за работа - осигурява огромна икономия на време на всеки мениджър, водещ присъствията на персонал;

Моментално установяване отсъствия на служители;

Ускоряване, обективизиране, цифровизиране и улесняване на документооборота, касаещ персонала;

Липса на възможност за умишлено манипулиране на отработени часове;

Прекратяване на възможността за чекиране с чужда карта, или регистриране на няколко такива от едно лице – системата прехваща съвместното движение и регистрация на повече от една карта на едно и също работно място, по едно и също време и подава сигнал към администратор;

Продуктът осигурява обективна информация за реално отработено време;

Избягване на неясноти при вътрешно-фирмено командироване на персонал от цех в цех или в друг обект на фирмата;

Осигуряване на достоверна информация при всякакви казуси, включително трудови злополуки;

Продуктът дава реална информация за реакцията на технически екипи при аварии, продължителност на ремонти, престои на машини;

Системата обработва данни, улесняващи планирането на потребност от персонал, посредством ”анализ натовареността на работното място”;

Продуктът може да осигури сравнителен анализ на данни, чрез който да бъде предварително известен необходимият брой персонал за производството на различни обеми продукция;

WPM улеснява значително изясняването на ситуации с допуснат брак и прецизирането на бригадна или персонална отговорност;

Продуктът повишава значително нивото на сигурността в обектите, в които е монтиран, тъй като освен установяване точното местоположение на физическо присъствие на даден служител, позволява дефиниране на права за достъп до отделни зони и/или помещения.

Основната цел, която WPM постига, е осигуряването на актуална, обективна, достоверна, адекватна и пълна информация, касаеща мобилността на персонала на територията на предприятието.

Допълнителни функционалности
са също така:

  • Контрол на достъп чрез безконтактни идентификатори до работните места и помещения с цел  отчитане на “чисто отработено време”.
  • Контрол при отчитане извънреден труд, празничен труд и неприсъствени дни с цел избягване на злоупотреби.
  • Елиминиране възможността от манипулиране работните графици и самоволни отклонения от работното място.
  • Оптимизиране ефективността на отработеното време, касаещо работния/производствения процес.
  • Значително оптимизиране на административния персонал за сметка на високо технологични системни решения, изключващи субективизма на човешкия фактор.
WPM е в състояние да интерпретира в реално време информацията в табличен или графичен вид, а също така да експортира данни към други софтуерни продукти. Продуктът може дабъде интегриран към широк кръг ERP, CRM и т.н. системи.