Пейрол

Изнасяне на дейността по калкулиране и администриране на възнаграждения на служители към външна организация

Пейрол

Пейролът представлява изнасяне на дейността по калкулиране, начисляване и администриране на възнаграждения, бонуси, болнични, отпуски, служебни бележки и удостоверения на служителите, във външна организация.

В резюме, нейното съдържание е следното:

  • Въвеждане на оперативна информация – личните данни на служителите, информация за размера на трудовите възнаграждения, трудовия стаж, размера на полагаемия платен годишен отпуск и всичко свързано с администрирането на трудовите възнаграждения.
  • Изчисляване и изплащане на трудови възнаграждения, както и свързаните с тях данъци, осигуровки и обезщетения по КТ.
  • Обработване на болнични и подаването им към НОИ.
  • Изготвяне и подаването на Декларация 1 и 6.
  • Изготвяне и предоставяне на месечна ведомост и фишове за заплати.
  • Изготвяне и предоставяне на служебни бележки и други документи, свързани с трудовото правоотношение и неговото прекратяване.
  • Изготвяне на справки и анализи за разходите за заплати в края на всеки отчетен период.
  • Изготвяне на справки, списъци и анализи за нуждите на счетоводството и мениджмънта.
  • Изготвяне на справки за Националния Статистически Институт.