Правно обслужване

Правно обслужване

  • Подготовка за регистрация и регистриране на фирми и дружества по ЗЗД
  • Представителство пред Агенция по вписванията
  • Представителство пред Търговски регистър
  • Представителство пред Инспекция по труда
  • Консултации по трудово-правни, търговски, административно-правни и данъчни казуси