S GROUP ONLINE

Автоматично управление на наемния труд

S GROUP ONLINE

Това е вторият модул от системата, представляващ цялостно решение за получаване на адекватна и напълно достоверна информация касаеща полагането на наемен труд.

01

Цифровизиране на присъствените форми

Потребителите на системата попълват виртуални присъствени форми изцяло онлайн.
Тези апликации от своя страна генерират:
 • Месечни графици
 • Справки за отработено време, нощен и извънреден труд
 • Отсъствия

02

Остойностяване на положения труд

Системата е организирана да калкулира полагания труд от страна на всеки един работник, съгласно предварително зададени норми/разценки на изпълняваните от него работни операции.
 • Автоматично индикира стойностите за празничен, нощен и извънреден труд, което значително оптимизира административното натоварване по остойностяване на труда и обработка на възнаграждения.
 • Позволява коректна обработка на информация относно полагането на труд от страна на даден работник или служител в различни звена на предприятието, в рамките на един и същи ден. Системата автоматично разнася отработеното време по съответните за всяко работно място разценки за положения труд.

03

Съвместимост с външен софтуер и системи

Информацията, генерирана от описаните по-горе етапи се експортира към модул, калкулиращ трудови възнаграждениия, което улеснява неимоверно обработката им, свеждайки до минимум допускане на технически грешки.
 • Към продукта може да бъде експортирана информация от всяка една система за контрол на достъпа и управление на работното време, позволяващо в максимална степен да се изключи човешкия фактор при въвеждането на данни.

04

Оптимизиране на работния процес на административния персонал и намаляване на документооборота

S GROUP ONLINE  осигурява огромна икономия на време на всеки служител, ангажиран с контрол и отчитане на присъствия, нормиране и изчисление на възнагражденията на персонала.
 • Гарантира обективизиране, цифровизиране, автоматизиране на процеса по отчитане на работното време и положен труд от служителите. В резултат на това, отпада нуждата от попълване на докумети, свързани с отчитане явяването на работа, полагане и нормиране на труда от страна на персонала.

05

Осигуряване бърз, сигурен и точен контрол на отчитането на труда

Възможността за контролиране и ограничаване на достъпа и правата на персонала, работещ със системата, елиминира в значителна степен възможностите за умишлено манипулиране на отработени часове

 • Продуктът осигурява обективна информация за реално отработено време
 • Отстранява неточности и грешки при вътрешно-фирмено командироване на персонал от цех в цех или в друг обект на фирмата

Допълнителни функционалности са също така:

 • Контрол при отчитане извънреден труд, празничен труд и неприсъствени дни с цел избягване на злоупотреби.
 • Елиминиране възможността от манипулиране работните графици и самоволни отклонения от работното място.
 • Оптимизиране ефективността на отработеното време, касаещо работния/производствения процес.
 • Значително оптимизиране на административния персонал, за сметка на високо технологични системни решения, изключващи субективизма на човешкия фактор.