ТРЗ и Личен състав

Обработка и контрол на данните за персонала на фирмата

ТРЗ и Личен състав

Обработка и контрол на данните за персонала на фирмата

 • Изготвяне на ведомости за работни заплати и фишове;
 • Калкулиране на осигурителни вноски и данъци върху доходите, изготвяне на месечни рекапитулации;
 • Подаване на декларации образец 1 и 6, уведомпения по чл. 62 от КТ в ТД на НАП;
 • Подаване на болнични листове, заявления и приложения към тях в НОИ;
 • Водене на регистър на болничните листовe;
 • Водене регистър за движението на трудовите книжки;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, анекси и др. свързани с трудовите правоотношения в дружеството;
 • Изготвяне на граждански договори– сметки за изплатени суми, служебни бележки, и декларации;
 • Изготвяне на заповеди за празничен и извънреден труд, отпуск, прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки и т.н..;
 • Попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
 • Подаване на справки по чл. 73 от КТ;
 • Изготвяне на справки и анализи за целите на мениджмънта
 • Подаване на декларация образец 3 в НАП;
 • Подаване на уведомление по чл. 123 от КТ;
 • Администриране и поддържане на трудови досиета.
 • Изготвяне на присъствени форми и месечни работни графици;
 • Изготвяне на справки към ръководството на компанията;